1. Bendrosios nuostatos

1.1    Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi BABŪNĖ parduotuve internete www.babune.lt (toliau – „Internetinė parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka BABŪNĖ parduotuvėje siūlomas prekes ar bent kitaip naudojasi BABŪNĖ parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

1.2    BABŪNĖ internetinėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Baltijos bretlingis“, buveinės adresas: Dubysos 31A, LT-91181, Klaipėda, juridinio asmens kodas 110717396, PVM mokėtojo kodas LT107173917. Maisto tvarkymo subjekto pat. pažymėjimo Nr. 37MTSPP-1866 (toliau – „Pardavėjas“). BABŪNĖ parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teisės priklausančios prekės.

1.3    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pirkėjams rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu. 

1.4     Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis BABŪNĖ parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis BABŪNĖ parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis BABŪNĖ parduotuve ir joje pirkti turi teisę:

·         Veiksnūs fiziniai asmenys (t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka).

·          Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę BABŪNĖ parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. 

·         Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.

1.5     Pirkėjas užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti BABŪNĖ parduotuvėje.

1.6    Internetinė parduotuvė BABŪNĖ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7    Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo BABŪNĖ parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (arba) su jomis nesutinka. Pirkėjas norintis užbaigti užsakymą privalo pažymėti varnele laukelį AŠ SUTINKU SU PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖMIS, tuo pažymėdamas, kad jis sutinka su visomis BABŪNĖ parduotuvės taisyklėmis. Pirkėjas neturėtų užsisakinėti prekių BABŪNĖ parduotuvėje, tais atvejais, jei Pirkėjas visiškai arba iš dalies nesutinka su Taisyklėmis.

1.8   Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi BABŪNĖ parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją jeigu Pirkėjas BABŪNĖ parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti BABŪNĖ parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.    

1.9    Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti BABŪNĖ parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir naudojimasis internetine parduotuve   

2.1    Pirkėjas gali naudotis internetine parduotuve (peržiūrėti ir rinktis prekes, dėti jas į krepšelį) neužsiregistravęs BABŪNĖ parduotuvės sistemoje. Taip pat galima prisiregistruoti.

2.2    Tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai ir laiku suteikti Pirkėjui siūlomas paslaugas, Pirkėjas norėdamas pirkti Internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ir pateikti užsakymo paraišką, turi atlikti papildomus Pirkėją identifikuojančius veiksmus. Pirkėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, el pašto adresą, telefono numerį. Pirkimo metu Pirkėjas gali susikurti slaptažodį, tokiu būdu, Pirkėjas nurodęs el. pašto adresą bei slaptažodį galės stebėti savo paskyrą BABŪNĖ parduotuvėje skyrelyje „JŪSŲ PASKYRA“.

2.3    Pirkėjas yra atsakingas, kad registruojantis (vykdant užsakymą) Pirkėjo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4   Pirkėjas susikurdamas savo paskyrą internetinėje svetainėje BABŪNĖ, pateikdamas slaptažodį įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų (el. paštas; slaptažodis) išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Internetinėje parduotuvėje BABŪNĖ atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo el. paštu ir slaptažodžiu.

2.5    Pirkėjas turi teisę, bet kuriuo momentu registracijos duomenis keisti, pildyti. Išskyrus, kai jau yra patvirtintas užsakymas, negalima keisti prekių pristatymo adreso.

2.6    Pirkėjui suformavus užsakymą į nurodytą el. pašto adresą Pardavėjas išsiunčia užsakymo patvirtinimą. Užsakymo patvirtinime nurodomas užsakymo numeris, pagal kurį bus apmokama sąskaita.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1    Užsiregistruodamas ir/ar naudodamasis Internetine parduotuve Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklės numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir/ar lankydamasis Internetinėje parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

3.2    Pirkėjo pateikti duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatymų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. 

3.3   Siekiant apsaugoti www.babune.lt klientus ir jų duomenis, el. parduotuvėje įdiegta saugaus prisijungimo sistema naudojant SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus. Tai užtikrina jog duomenys tarp lankytojo naršyklės ir www.babune.lt serverio yra šifruojami. Įsitikinti jog puslapis apsaugotas informuoja ženkliukas (vaizduojantis žalią spyną), naršyklės adreso įvedimo juostos kairėje pusėje.

3.4    www.babune.lt nekaupia ir nesaugo vartotojo prisijungimo prie bankinių sistemų duomenų. Visi atliekami mokėjimai parduotuvėje atliekami prisijungiant tiesiogiai prie bankinių sistemų, todėl www.babune.lt ši informacija neprieinama.

3.5   Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus, administruojant įsiskolinimus, identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui naudotis kitomis BABŪNĖ parduotuvės paslaugomis.

3.6    Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus naudojami Pardavėjo ir jo partnerių, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant BABŪNĖ parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius ankščiau minėtus šiame punkte bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

3.7   Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis (t.y. duomenis apie įsigytas prekes). Šie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi, kad neatskleistų Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, kurių pagalba būtų atskleisti kiti asmens duomenys.

4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

4.1    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis BABŪNĖ parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM mokesčiu. Internetinė parduotuvė taiko 0,10 ct. vienkartinių gėrimų pakuočių užstato mokestį, šį mokestį galite susigrąžinti pristačius pakuotes pažymėtas užstato sistemos ženklu, į pakuočių surinkimo punktus. Užsisakydami sulčių gėrimus, kurie pažymėti užstato sistemos ženklu prie sąskaitos bus priskaičiuojamas mokestis priklausomai nuo užsisakytų pakuočių kiekio.

4.2    Prekės kaina gali būti keičiama, atsižvelgiant į įstatyme numatytus prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius (savikainos pakitimas, papildomos išlaidos, techninė klaida t.t.). Įvykus prekės kainos pakitimui, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekę pirkti, o Pardavėjas - parduoti. Tokiu atveju bet kuri iš Šalių, raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo - pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu dėl šiame punkte nurodytos priežasties, vienos kitai neatlyginami.    

4.3    Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

·         Mokėti bankiniu pavedimu. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste galimas Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš šių bankų: „Swedbank“, AB SEB bankas, AB DNB bankas ar Danske Bank A/S Lietuvos filialas, AB, „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius. Mokant už prekes šiuo būdu, Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pateikus užsakymą, savo nurodytu elektroniniu pašto adresu gausite užsakymo kodą bei banko sąskaitos numerį į kurią turite pervesti pinigus už užsakytas prekes. Mokėjimo nurodyme privaloma nurodyti UŽSAKYMO NUMERĮ

·         Kitas Internetinėje parduotuvėje įdiegtas ar nurodytas atsiskaitymo būdas. Mūsų internetinėje parduotuvė galima atsiskaityti naudojant Paysera.

4.4    Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Pasirinkus apmokėjimą bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą prekės Pirkėjui rezervuojamos vieną darbo dieną. Užsakymas pradedamas vykdyti, tik gavus bankinį pavedimą.

5. Prekių komplektavimas ir pristatymas

5.1    BABŪNĖ parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo. Pirkėjui prekės pristatymui pradedamos ruošti tik po užsakymo suformulavimo ir apmokėjimo gavimo. Prašome vadovautis pateiktu Prekių pristatymo grafiku. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo grafiką, priklausomai nuo siuntų pristatymo kurjerio prekių pristatymo laiko pasikeitimo. 

Prekių pristatymo grafikas:

Užsakymų priėmimas

(apmokėjimo už sąskaitas gavimas)

iki 16 valandos

Prekės pristatomos

Penktadienis po 16 valandos

Šeštadienis/Sekmadienis

Pirmadienis iki 16 valandos

Trečiadienį

Pirmadienis po 16 valandos

Antradienis iki 16 valandos

Ketvirtadienį

Antradienis po 16 valandos

Trečiadienis iki 16 valandos

Penktadienį

Trečiadienis po 16 valandos

Ketvirtadienis iki 16 valandos

Pirmadienį

Ketvirtadienis po 16 valandos

Penktadienis iki 16 valandos

Antradienį

Prašome atsižvelgti į tai, kad norint užsakytas prekes gauti po dvejų dienų, Jūs privalote ne tik prekių užsakymą pateikti iki 16 valandos, bet taip pat užsakymo apmokėjimą, mokant bankinių pavedimu į internetinės parduotuvės BABŪNĖ sąskaitą, mes turime gauti iki 16 valandos, kadangi prekių užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą. Jei apmokėjimą gausime po 16 valandos, prekės bus pristatomos vėliau. 

5.2    Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą (tai suma, už kurią Pirkėjas turi išsirinkti ir užsisakyti prekių BABŪNĖ parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti). Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitoma prekių pristatymo mokestis. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma BABŪNĖ parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Minimali prekių krepšelių suma pateikiama be PVM.

5.3    Už prekių pristatymo paslaugą yra taikomas mokestis, kuris nurodytas BABŪNĖ parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Šis mokestis galioja prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis priklauso nuo užsisakytų prekių BRUTO svorio. Pardavėjas pasilieka teisę keisti pristatymo mokestį, priklausomai nuo pakitusių degalų kainų, dėl pasikeitusio mokesčio prekių pristatymo kurjeriui.

5.4    Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jeigu užsakymo komplektavimo sandėlyje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį. 

5.5    Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užregistruotu adresu. Už teisingus pristatymo adreso duomenis atsako Pirkėjas. 

5.6    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.7    Jei prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (nurodytas neteisingas prekių pristatymo adresas, nurodytu adresu Pirkėjas arba gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai galima to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekės pristatymo mokesčius.

5.8    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos kokybę, pristatytų prekių kompleksiškumą (asortimentą). Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

5.9    Pirkėjui prekių atsiėmimo metu pastebėjus, kad siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymi sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente. Pinigai bus pervesti į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėti pinigai už prekes, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo.

6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudotis terminas

6.1      Internetinėje parduotuvėje BABŪNĖ visų parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už šią informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

6.2      Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Gamintojams vis naujinant produkto pakuotės dizainą, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo visos atsakomybės, dėl prekės realios išvaizdos (prekė kuri yra pateikiama Pirkėjui) bei išvaizdos pateiktos internetinėje parduotuvėje neatitikimo. 

6.3      Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už BABŪNĖ internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

6.4      Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

7.1    Pirkėjas turi teisę atsisakyti BABŪNĖ parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (grąžinti prekes), pranešdamas apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo. Laisvos formos pranešimą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu info@babune.lt .

7.2    Pirkėjas negali atsisakyti sutarties (grąžinti prekių) jei ji buvo sudaryta dėl: maisto produktų, higienos prekių. Taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų numatytais atvejais.

7.3    Pirkėjui grąžinant kitas prekes (išskyrus prekes nurodytas 7.2 taisyklių punkte), netinkamos kokybės ar kokybiškas, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar kompleksiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

7.4    Grąžinamos ar keičiamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjui gauta, būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.5    Pirkėjo priimtas, bet vėliau grąžintas prekes (jei tos prekės atitinka 7.4 prekių grąžinimo punktą) , sumokėtus pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 10 (dešimt) darbo dienų.

7.6    Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės (kai tai leidžia Mažmeninės prekybos taisyklės 7.2 punktas). Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pirkėjui mokamomis sumomis. Jei grąžinama tik dalis prekių (kurias pagal Mažmeninės prekybos taisykles leidžiama) pristatymo mokestis Pirkėjui yra negrąžinamas.

7.7    Pirkėjas grąžindamas prekes (išskyrus prekes nurodytas 7.2 taisyklių punkte) iš karto kurjeriui prekių pristatymo dieną, sąskaitoje privalo pažymėti kurios pozicijos ir dėl kokios priežasties grąžinamos. Apie grąžinimą privaloma informuoti Pardavėją.

8. Apsikeitimas informacija

8.1    Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. 

8.2   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia, kitaip kontaktuoja el. paštu info@babune.lt ar telefonu 846365543

9. Baigiamosios nuostatos

9.1    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4    Visi nesutarimai, kilę dėl šių šalių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.